9:27 am - joi martie 21, 2019

Manifestul de la Chişinău

6927 Viewed Alexandr Dugin 36 responds
manifestul de la chisinau

Propuneri  geopolitice pentru o lume multipolară 

Noi, participanţii la conferinţa internaţională De la Atlantic la Pacific: pentru un destin comun al popoarelor Eurasiei, intelectuali din Moldova, România, Rusia, Grecia, Franţa, Italia, Serbia, Georgia şi Belgia, adoptăm prezentul Manifest:

 1. După declinul şi dispariţia blocului socialist din Europa de Est la sfârşitul secolului trecut, o nouă viziune geopolitică a Lumii Vechi, în special în relaţiile ei cu America, a devenit de o necesitate stringentă. Asta deoarece inerţia de gândire politică şi lipsa de imaginaţie istorică a actualelor elite occidentale ne-au condus spre concluzia simplistă precum că baza conceptuală a democraţiei liberale de tip occidental, a economiei de piaţă şi dominaţia strategică a Statelor Unite a devenit singura soluţie în faţa noilor provocări. Acest model, pretins universal, ar urma în mod imperios să devină unul valabil pentru întreaga umanitate.
 1. Această nouă viziune asupra lumii este impusă pretutindeni: o lume întreagă trebuie să urmeze paradigma euroatlantică. Un influent grup de reflecţie neo-conservator de la Washington n-a ezitat să utilizeze formula ce exprimă cel mai bine punctul lor de vedere: Imperiul global , unipolar, ce se desfăşoară în mod natural în cercuri concentrice. În centrul său se află ”Nordul bogat” şi sfera occidentalistă, care include teritoriile exterioare precum arhipelagul nipon, Coreea de Sud, Noua Zeelandă şi Australia. Restul lumii, alcătuit din zone ”subdezvoltate” sau ”în curs de dezvoltare” sunt privite ca o vastă periferie menită să evolueze în aceeaşi direcţie, doar că în urma unei întârzieri.
 1. Potrivit acestei viziuni unipolare, Europa este percepută ca o zonă-satelit a Americii de Nord şi un cap de pod continental al ariei anglo-saxone, îndreptat spre spaţiul eurasiatic. Deşi face parte integrantă din Nordul bogat, totuşi Europa nu poate pretinde să-şi asume vreun rol de leadership. În lumina unui astfel de proiect, Europa este percepută ca un instrument al istoriei conduse de America-Lume, şi nu ca un subiect autonom, ea apărând ca o entitate geopolitică privată de orice identitate specifică şi de orice suveranitate autentică. Cea mai mare parte a singularităţilor culturale, confesionale, etnoistorice, moştenirea sa greco-latină şi rădăcinele sale creştine sunt văzute ca fiind deja învechite. Se consideră că partea utilă a moştenirii sale istorice este deja integrată în acest proiect global. Tot restul este eliminat fără drept de apel ca ceva inutil. Europa este decretată drept neglijabilă sub aspect geopolitic, vidată de propria sa substanţă şi privată de orice independenţă reală.
 1. Criza economică a devenit cvazi-permanentă, aceasta fiind însoţită de politici de austeritate dezastruoase şi de planuri ineficiente, ce îşi găsesc în permanenţă justificarea în relaţia cu elitele economice, ceare manifestă un dispreţ din ce în ce mai puţin ascuns faţă de popoare şi faţă de expresia democratică a voinţei acestora. Soarta absurdă, rezervată Greciei şi concentrarea de arme şi de trupe occidentaliste la graniţele Rusiei sunt în egală măsură nişte simptome ale acestei anihilări a Europei şi ale minciunii reprezentate de mondializarea liberală, care promite pace şi prosperitate, dar care în ultima instanţă nu aduce decât război, sărăcie şi instabilitate.
 1. Menţionăm că democraţia şi piaţa liberă nu constituie decât un aspect printre multe altele al contribuţiei istorice europene. Marii europeni, savanţi, politicieni, gânditori şi artişti, au descoperit şi alte căi în materie de organizare politică şi socială. Identitatea Europei este mult mai largă şi mai profundă decât ne-o prezintă pretinşii gânditori anglo-saxoni, un amestec caricatural de ultraliberalism şi fetişism de piaţă.
 1. Europa de azi îşi are propriile sale interese strategice, ce diferă în mod substanţial de interesele talasocratice dominante, dar şi necesităţi extrem de diferite faţă de proiectul mondializării liberale. Astfel, Europa reală (care nu are nimic în comun cu sovietul de la Bruxelles) nu poate fi concepută dictând politicile sau opţiunile sale vecinilor ei din Sud şi din Est.
 1. Aceste consideraţii ne fac pe noi, intelectuali de pe continentul Eurasiatic, preocupaţi profund de destinul nostru colectiv, să ajungem la concluzia că avem o nevoie imperioasă, stringentă, de a construi şi a de milita în favoarea unei viziuni de alternativă asupra lumii în devenire. O lume în care locul, rolul şi misiunea Europei şi a civilizaţiei europene să fie mai bune, mai sigure, eliberate de tutela ideologică sufocantă, inerentă proiectului imperialist al Imperiului talasocratic.
 1. Singura alternativă viabilă în aceste circumstanţe poate fi definită în cadrul unei lumi multipolare. Multipolaritatea acordă dreptul şi libertatea tuturor ţărilor şi ariilor civilizaţionale ale planetei în ansamblu de a se organiza, de a se dezvolta şi de a construi viitorul lor în acord cu propria lor identitate culturală şi istorică. Aceast soclu al libertăţii opţiunilor evolutive şi a accesului la modernitate constituie singura bază fiabilă pentru stabilirea unor relaţii internaţionale juste şi echitabile. Progresul tehnic şi o deschidere crescândă între ţări trebuie să favorizeze dialogul şi prosperitatea între popoare şi naţiuni fără a leza identităţile respective. Diferenţele dintre marile culturi şi civilizaţii nu trebuie să conducă în mod necesar la un dezacord dintre acestea. Asta spre deosebire de retorica simplistă şi discutabilă a câtorva teoreticieni cu o viziune imperialistă precum Bernand Lewis şi Samuel Huntington. Dialogul pe mai multe voci va fi vectorul predilect pentru crearea unei noi ordini mondiale, întemeiate pe cooperare şi pe reconcilierea între culturi, religii şi naţiuni.
 1. În ceea ce priveşte Europa, noi propunem, în calitate de manifestare concretă a abordării multipolare, viziunea echilibrată şi deschisă a unei Europe Mai LargiEuropa Maxima în calitate de concept novator pentru viitoarea dezvoltare a civilizaţiei noastre în dimensiunile ei strategice, sociale, culturale, economice şi geopolitice.
 1. O Europa Maxima vizează spaţiul geopolitic determinat de limitele civilizaţiei europene. Acest model de frontiere ţine de un concept totalmente nou precum este ideea de Stat-civilizaţie. Natura revoluţionară a acestui proiect implică transformări progresive, spre deosebire de delimitările brutale, pe care le-au suferit popoarele supuse arbitrariului de către învingători în perioada când aceştia îşi partajau lumea. În consecinţă, această Europa Maxima, prin natura sa politică şi geopolitică, va fi deschisă interacţiunilor crescânde cu vecinii săi din Vest, din Est şi din Sud.
 1. Civilizaţia europeană are drept fundament istoric creştinismul ce îşi trage seva din grandioasa moştenire greco-latină. Anume creştinismului, în formele lui diverse, îi revine rolul de a garanta respectul şi toleranţa reciprocă, în spaţiul civilizaţional al Europa Maxima, seninătatea materială şi spirituală a diverselor confesiuni prezente de-a lungul istoriei pe continent.
 1. În contextul unei lumi multipolare, această Europa Maxima este în mod firesc înconjurată de alte teritorii mari, fiecare dintre aceştia întemeindu-şi omogenitatea şi unitatea pe afinităţi culturale între diverse naţiuni ce populează teritoriul său. Am putea prevedea, astfel, apariţia unei mari Americi de Nord, a unei mari Eurasii, a unei regiuni similare în Asia-Pacific, în Orientul Mijlociu şi cel Apropiat, iar într-un viitor mai îndepărtat, a unei mari Americi de Sud şi a unei mari Africi.
 1. Noi vedem această Europa Maxima ca pe o putere geopolitică suverană, deţinătoare a unei identităţi culturale afirmate, ce îşi cultivă propriile modele societale şi politice (întemeiate pe principiile vechii tradiţii democratice europene şi pe valorile morale ale creştinismului), cu propriile sale capacităţi de apărare (inclusiv nucleare), cu acces strategic la resurse energetice fosile şi la cele noi, precum şi la resursele minelare şi organice. Anume din această perspectivă facem apel către Statele europene, membre ale Alianţei Atlantice, coaliţie agresivă de esenţă anglo-saxonă şi non-europeană, de a se retrage din NATO. Asta înseamnă a părăsi pentru a intra (în vederea satisfacerii necesităţilor de securitate naţională şi internaţională), în alianţe bilaterale sau multilaterale cu Franţa şi Rusia, care sunt garanţii militari istorici ai independenţei europene. Cerem, de asemenea, ca Europa Maxima să-şi restabilească din plin dreptul său suveran de emisie monetară, ceea ce presupune ca toate Statele din regiunea noastră să se retragă din toate tratatele sau organizaţiile internaţionale ce le limitează suveranitatea în domeniul monetar.
 1. Prima ameninţare, căreia trebuie să-i facem faţă. este cea a uniformizării lumii, care implică legea nescrisă a unei creşterii nelimitate, a unei avidităţi dezlănţuite şi a crimei contra independenţei popoarelor ca mod de operare obişnuită a prădătorilor financiari. Este timpul să facem din nou un apel general la toate ţările nealiniate pentru o nouă Conferinţă de la Bandung, având drept obiectiv crearea unei lumi multipolare.
 1. La ora actuală întreprinderile private, precum şi instituţiile publice, se confruntă cu obligaţia de a se plia după norme coercitive, ale căror scop este de a submina suveranitatea naţională şi voinţa popoarelor. Noi trebuie să stabilim, să legiferăm şi să anunţăm pentru întreaga umanitate ansamblul de norme non-coercitive, ale căror concepţie se va baza doar pe principiul general de conformitate cu identitatea naţională, cu legea, cu tradiţiile şi cu alegerea colectivă a fiecărei naţiuni.
 1. Cu cât sistemul financiar şi cel a pieţilor globale sunt mai integrate, mai unificate, supunându-se aceloraşi reguli, cu atât viitoarea criză va fi una mai distructivă şi globală. Pentru a evita o distrugere masivă a bogăţiilor şi un colaps total al activităţii umane, metoda cea mai sigură este de a construi o organizaţie a pieţelor, a sistemelor de compensare, de reglementare şi a sistemelor de informaţii în afara finanţei mondiale anglo-saxone, a dolarului-zeu şi a reţelei bancare a marii finanţe, epicentrul căreia se află la Bâle, în sânul Băncii de Reglementări Internaţionale. Organizaţia tratatului de la Shanghai, precum şi alte organisme internaţionale de aceeaşi natură, sunt invitate să elaboreze baza unui veritabil sistem multipolar, eficient şi stabil, pentru activităţi de finanţare, comerţ, schimburi de bunuri, servicii şi active financiare.
 1. În concluzie, în scopul promovării proiectului Europa Maxima şi a conceptului unei multipolarităţi dinamice, facem apel către diverse forţe politice ale naţiunilor Europei occidentale şi orientale, precum şi către ruşi, către partenerii americani, asiatici şi alţii, cerându-le să acorde, dincolo de opţiunile lor politice şi de diferenţele culturale şi religioase, un sprijin activ pentru această iniţiativă. Facem apel la crearea unor Comitete pentru Europa Maxima, aceste comitete urmând să respingă de la bun început unipolaritatea, să recunoască pericolul crescând al imperialismului anglo-saxon, iar în cazul unor comitete extra-europene, să elaboreze concepte similare pentru fiecare dintre celelalte civilizaţii ce alcătuiesc Omenirea. Activând împreună şi afirmând cu tărie identităţile noastre specifice, vom ajunge să fondăm o lume mai echilibrată, mai dreaptă şi mai bună. O lume pacificată, în care orice cultură, credinţă, tradiţie ori creaţie îşi va găsi locul său legitim.
Provident Romania
Don't miss the stories followReCunoaste adevarul! and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
dugin athos 2

Sensul istoriei

monument sovietic demolat

Duma de Stat a Rusiei se adresează organismelor politice europene

Related posts
36 Responses to “Manifestul de la Chişinău”
 1. Nicu Cohen
  # iulie 11, 2017 at 3:23 am

  Europa Maxima …Imperiul  Roman   sub  conducerea  Vaticanului  in   frunte   cu  Imparatul  Romei  pontifex  maximus   …nihil  novi ..אין כל חדש תחת השמש

  • SaakasBilly
   # iulie 12, 2017 at 8:32 am

   …daca ati spune ceva in sanscrita poate am intelege mai bine, ca ebraica o stim toti !!Cred ca nici in rumaneste nu prea intelege nimeni !! Deci ar trebui totusi  tradus in limba astecilor !!E multa „profunzime” din care rezulta mult…nimic !! In loc sa puneti prostii filozofice cu Dughin ,mai bine ati explica pe limba lui Ion si Vasile adevarul !! Dar cred ca asta ar fi socotit de catre imperiul satanic ,mincinos si criminal ,ca un atac fatzis la asa zisele „valori ”  ale lor ,si ve-ti fi inchisi ca promotori de „FAKE NEWS” !! Pentru ei ADEVARUL  e …….”MINCIUNA” !! Si tatal lor e MAMONA diavolul !!  Stilul lor de viatza se numeste SODOMA si GOMORA !!Iar cizma lor e pe grumazul vostru  ….al „filozofilor” !!

 2. .ro
  # iulie 11, 2017 at 12:05 pm

  PROSTIA MAXIMA…!!!.).).)

 3. SaakasBilly
  # iulie 12, 2017 at 8:11 am

  „PROSTIA MAXIMA…!!!.).).)” e pe fitzuica voastra pestilentiala ,”pagina de caca.ro” !! Si nu e numai „PROSTIE MAXIMA…!!!.).).)” e si ………”DELIR DE SCRIZOFRENIE PARANOIDA  MAXIMA…!!!.).).)”……..UKROPULE NAZIST !! Ati invadat romania cu tampeniile voaste fasciste !! Sunteti bolnavi la cap …..nebunilor indraciti !! Ii muscati de cur pa’ rusi ?? Ca si cainele ala turbat care …..mushca raza de la lanterna ?? ” Succesuri ” …ar zice …EBA !!

 4. M_D_L
  # iulie 13, 2017 at 1:27 pm

  Astea sunt dughineli, gargara. Nodul gordian se dezleaga cu sabia, nu cu unghiile. Rusia nu are mijloacele necesare, si-a destructurat singura capacitatea economica si militara. A pierdut teritorii, populatie, resurse imense (Khazastanul are mari rezerve de uraniu, plus altele), prestigiu. 

 5. SaakasBilly
  # iulie 14, 2017 at 6:45 am

  Da !! Stiu !! Voi faceti propaganda mincinoasa a imperiului rican ,cu asta va ocupati ,nu cu adevarul !!Totusi ,daca rusia e „mica benzinarie” ,”putere regionala ” careia se pregateste ukropia si tzarile baltice sa-i dea peste bot ,de ce e agitatzia si nervozitatea asta ,cu toata propaganda asta mincinoasa …imperiala ?? Zic asta pen’ca da impresia de talpa ruseasca bagata in bot !! Imperiul rican e enorm, e superinarmat ,superbogat,vrea sa cucereasca toata lumea ,dar parca are un bocanc rusesc in mecla !! Nu ai impresia asta ?? La cat se straduiesc ,la averile incomensurabile investite in controlul fiecarui individ de pe planeta asta ,la tot aparatul ultrasofisticat de mintzit ,dezinformat si manipulat ,”mica benzinarie” acea „putere locala” ….sateasca,….catuneasca ,are o talpa asezata pe mecla imperiala ricana !! Eu personal am impresia ca ceva sa schimbat !! Ca cei numiti „mica benzinarie” „catun” si „fomisti ” au placat marele imperiu in planurile lui satanice !! Simturile mele spun ca maidanele …..nu mai merg ,primaverile arabe …..stagneaza ,si pentru prima data imperialii colonialisti simt teama de reversibilitatea acestor procese ,pentru ca dovezile in directia asta au inceput deja sa mijeasca !! Razboiul sconcsos colonialist de dominare a lumii ,are acum un remediu …eficient !!…….rusia  …….. Rusii pentru nazisti sunt ca mangustele pentru cobre !! La prima vedere spui ca nu are nici o sansa in fatza cobrei ,dar incet ,incet ,cu rabdare ,inteligenta si dibacie inascuta …o ucide !! Toata shmecheria e ca sharpele otravitor sa intre in arealul mangustei …si ricanii cam asta fac acum !! Fac ce e in firea lor sa faca !!

 6. SaakasBilly
  # iulie 14, 2017 at 7:01 am

  E curios ca in propaganda ricana doar despre „prabusirea” rusiei se vorbeste ,dar PRABUSIREA IMPERIULUI AMERICAN nu o vede nimeni  ?? Oare toate aceste AMENZI ENORME date bancilor si intreprinderilor mari ,sanctiuni diverse ,nu sunt furturi ?? Nu baga ei mana in buzunarul celorlalti ?? Doar pentru ca ei au buzunarul gol ?? Doar pen’ca ei pot fura…”legal” ?? Toate turneiele astea de cershit ale lui Trump in arabia saudita ,Quatar ,polonia sau romania ,scandalul cu masinile germane ,scandalul cu firmele sud Coreene amendate ,obligarea coloniilor la achizitii fortzate de armament second ,si nu numai ,nu e o forma mascata de cershetorie sau jaf ,a imperiului aflat in realitate in faliment financiar ?? Care se tine inca secret ,pentru ca in realitate se va recunoaste doar cand vor fi secatuite si coloniile ?? Nimeni nu sa gandit ca Trump nu a ajuns intamplator presedinte ?? Ca era nevoie de abilitatea lui de a a scoate imperiul satanic rican  din rahat ?? Oare „problemele” cu rusii nu sunt false „probleme” ?? Oare imperiul nu vrea sa-si mascheze propria prabushire din care spera totusi  sa se redreseze ??

 7. SaakasBilly
  # iulie 14, 2017 at 7:08 am

  Zilele astea apare stirea ca Google a fost amendat cu o suma imensa de europeni ,ca sa nu fie batator la ochi ca doar americanii „amendeaza” !! Si sa dovedit alarma falsa…normal  !! Ca si oamenii lui Basau ,inclusiv Leana lui ,amenintati veshnic cu pushcaria ,dar in realitate doar ceilalti fac …pushcarie !! Toti ceilalti ,care nu sunt cu procuratura si se’curitatea ,executantii ricanilor !! E bine !! Era bine si pe vremea impushcatului daca erai situat in gashca care trebe’ !!

 8. eu
  # iulie 16, 2017 at 9:14 am

  SB vad ca rezisti bine fara sa fii  #rezist !

  • SaakasBilly
   # iulie 29, 2017 at 4:21 pm

   O da !! Dar nu e nimic intelept in asta !! Din pacate ,totul are un pretz !!Suntem simpli oameni muritori si cei care sunt stapanii nostrii malefici stiu asta foarte bine !!

 9. eu
  # iulie 16, 2017 at 9:25 am

  O vreme am incercat sa nu ma uit la stiri made in ro.,sa nu mai citesc manipularile specifice securistilor si era ok,dar nu te poti rupe de realitatea din aceasta locatie GPS care odata era un stat independent….Cand vezi ce se intampla te ingrozesti,parca am fi un popor in majoritate clonat in laboratoarele securitatii.ONG-urilor sau serviciilor straine,cu o minte stearsa,numai buna de reprogramat.In aceste conditii cum sa urasti o tara vecina care are caracterul si forta de a se opune acestor nemernici?Am ajuns sa aplaudam pe cei care ne distrug fiinta nationala……

  • SaakasBilly
   # iulie 29, 2017 at 4:15 pm

   Si romanii sunt fiinte umane cu slabiciunile specific umane ,pe care ca un mare imperiu’ hraparetz si agresiv ,si   ricanii ca si orice alt imperiu vreau si ei telul suprem la care a visat orice imperiu din istorie ,adeca dominarea tuturor popoarelor si dominarea intregii planete de la un capat la altul !! Ce poate altii nu au avut ,dar Hitleristii erau totusi intr-o faza avansata, era dominarea mintii umane ,crearea  unei realitati false mincinoase, pe care sa o transforme in adevarata realitate !! Sclavii lor nu trebuie sa se simta ca sclavi ,ci ca sunt „liberi” si ca fac intocmai ce vreau ei ,si ceilalti pe care vreau sa-i ocupe ,de regula tzari suverane si libere,sunt de fapt „dictaturi” aflate sub tirania unui singur om !! Aici ricanii au atins aproape apogeul ,mintea umana e manipulata meseriash ca niciodata in istoria zbuciumata a omenirii ,minciuna a ajuns adevarul „OFICIAL” ,realitatea e ascunsa si palmata intr-o deversare de minciuni de toate felurile ,se mint si se ascund adevaruri istorice ,adevaruri geografice,politice si chiar si legi ale fizicii sau ale chimiei ,nu intru in amanunte,eu sunt de specialitate ,dar ar lua extrem de mult timp,si  din care probabil nimeni nu ar intelege mare lucru !! Noi oamenii simpli suntem inca spre norocul nostru ca neste cobai ,deoarece inca procedeele astea sunt in faza de experiment ,dar ele se perfectioneaza pe zi ce trece si oportunitatea asta de a scapa din stransoarea asta malefica …e tot mai mica !! Daca nu va izbucni curand un razboi mondial care va nimici specia umana ,ne paste o lume de sclavie si extinctie ingrozitoare pe care acum nici nu o putem banui !! Eu am toata stima si respectul pentru oamenii care gandesc liber cu creerul lor propriu ,dar le recomand cu caldura sa stea ascunsi si sa nu iasa deloc in evidenta ,pentru a mai avea o sansa !! Singura problema ramasa a ricanilor e identificarea ,pentru ca in principiu ei pot distruge pe oricine oriunde ,daca chiar reprezinta un pericol pentru planurile lor ,prin metode  care in marea lor majoritate nici macar nu pot fi banuite !! Asa ca cel mai bine e ca omul simplu fara nici o aparare sa nu se manifeste ,pentru ca oricum e …inutil !! Ce traim noi acum marea noastra majoritate nici nu banuie ,si poate e mai bine asa ,pentru ca s-ar produce o isterie inutila care ar mai scurta si mai mult timpul cat il mai avem la dispozitie ,pentru unii ,si in cel mai bun caz ar produce deprimare inutila pentru restul !! Cand ma refer la malefic ,la refer exact la dimensiunea cuvantului respectiv !!

 10. .ro
  # iulie 16, 2017 at 8:59 pm

  Ati luat-o in mana cu Trump,v-ati castigat coroana de idioții planetei,ca pana acum erati neincoronati.

 11. SaakasBilly
  # iulie 17, 2017 at 6:02 am

  Mai boule ukran de la pagina de caca.ro,Trumpalaul e al ricanilor ,e stilul ala de criminal patriot cum sunt toti de la republicani ,stilul ala de nero,de incendiator al lumii !! Cu astia nu numai rusii ,dar nimeni de pe lumea asta nu poate face nici un gheshesft !! Pana si asa zisii „preteni”sunt jecmaniti intr-o veselie !! Dar ce sa faca Putin ?? Pe langa prost e bine sa treci fara sa ai treaba cu el !! Ricanii se comporta in stil de mare ….bolovan !! Cel mai elogvent exemplu de prostie e sa nu ai loc de ei ….fara motiv !! Pana si chinejii care nu sunt asa de toleranti ca rusii ,incearca sa evite veshnicele  provocari ricane !!Asa e prostu’ „daca nu e si fudul ,nu e prost destul ” !! Crezi ca in istorie cadeau imperiile daca dadeau exemple de retzinere si intzelepciune ?? Hitler sa aliat cu neshte loaze,cu neshte pagube printre care si ukropii nazisti ,cu care nu a avut nici un folos ,si ricanii tot din cauza asta au probleme acum !!Locul de mascota ,cel de imagine ,se putea insa da unui om integru ,pe placul majoritatii propriilor cetateni !! Cine e de vina ca sistemul ricani e corupt pana in maduva si un miliardar rican a imprumutat pe bani „casa alba” pentru el si familia lui pentru opt ani !! Trumpalaul a fost propus si sustinut de PARTIDUL REPUBLICAN,si ales in alegeri „libere” de POPORUL AMERICAN ,rusii nu puteau avea nici cel mai vag joc de buric in afacerea asta !! Mascota si conducerea in sine  a imperiului ricano-anglo-saxon a fost totdeauna o afacere a celor mai bogate si influiente familii de pe planeta asta ….care se stiu  !! Rusia in schimb e in asediu’ ,impresurata ,cu vaste teritorii pe care le-a pierdut si nu le mai controleaza !! Nu ea e cea care ataca si cauta o confruntare !!Trumpalaul poate fi „OMUL RUSILOR” in cazul in care ar cauta pacea ,asta e intelesul !! Dar a existat vreodata un REPUBLICAN care a facut asa ceva ?? Cel putin o seama de DEMOCRATI au mintit de multe ori ca asta vreau !! OBAMA a si primit PREMIUL NOBEL PENTRU PACE pe MINCIUNA ASTA !! Si la urma urmei daca REPUBLICANII l-au facut presedinte de ce nu-i retrag sustinerea daca e „OMUL RUSILOR” ?? Nu e mai simplu sa-i retraga sustinerea MILIARDARULUI ?? Insa omul A PLATIT si va plati in continuare ,nu ar fi …”cinstit ” intr-un sistem asa de ….corupt !!

 12. .ro
  # iulie 17, 2017 at 10:22 am

  Kaghebei idiotei,tocmai ca Trump nu e omul vostru,dar v-a păcălit si s-a folosit de voi sa ajungă presedinte iar acum luati lovituri direct in muian de tipa botoxul lui Putin.După ce ati ajuns la coada superputerilor acum vreti sistem multipolar sa tineti tucalul Chinei ca de altceva nu sunteti buni.

  • SaakasBilly
   # iulie 29, 2017 at 1:56 pm

   Nu prea esti coerent dom’ caca.ro,si esti si foarte prost pe deasupra ca toti cei de la pagina de caca.ro ,unde iti faci veacu’ !! O repet permanent ca mascota ricanilor supranumita pompos „PRASHADINTE” nu conduce ninica !! E acolo doar ca sa dea impresia asta mincinoasa !! Tu nu vezi ca partidul propriu ,cel republican, e in totalitate impotriva lui ?? Pai atunci cum a ajuns ciumburushul asta Trupalau acolo ,ca doar a fost ales de americani ?? I-a mituit pe republicani in masa ?? Cu bani ?? Acum vi si spui ca nu e omul rusilor ?? Si tu sti asta mincinosule ,iar rusii nu stiau ?? Au fost cica ….”PACALITI” ??? Esti prost ?? Nu e omul rusilor pentru ca astea sunt acuze mincinoase pe care rusii le-au si infirmat !! Chiar daca ar fi ,el ar aparea din partidul ala de  pshihopati nazisti din care sunt insi care sustin pe fatza ca toti rusii ar trebui ucisi ?? Pai Mc Cain ,dinozaurul asta cu nume predestinat nu tot de acolo e ?? Si ce scofala faci cu prashadintili ,cand imperiul e condus subteran de fortze necunoscute….malefice ?? In ultima instantza o sa fie lichidat de CIA cum a fost si Kenedy ,sau si mai simplu acum ,o sa i se coaca un scandal si va fi destituit !! La ricani in faza asta mai rezolvi ceva daca ii lovesti acolo unde ii doare mai tare ,adeca sa le-o dai in mecla vartos ,ca asa s-au potolit si Hitleristii nemtzii si imperialistii frantzuji ai lui Napoleon !!Putin nu e un om al razboiului cum a fost Stalin ,dar va veni unul dupa el care va sti sa dea lovituri in mecla jigodiilor mincinoase si criminale ricane ,oricat ar evita asta rusii de dragul pacii ,imperiul rican o cauta cu lumanarea !! Rusii ar trebui sa inarmeze cu arme moderne si armament atomic pe toti cei atacati de ricani ,pentru ca oricat de grozavi ar fi ,razboiul multiplu ii va pune cu botul pe labe !! Ricanii se pot mentine pe linia de omenie minima doar cu pumni concreti in mecla ,cum sa facut si cu nazistii nemti !! Tot occidentul e nazist si criminal ,mai nou si mincinos ,tot occidentul e imperialist ,care saliveaza la bunurile si viatza altor popoare !! Rusii au o enorm de mare responsabilitate fatza de specia umana !! Ei sunt ultima reduta in fatza lui Satan si a creaturilor lui !!

 13. Stefan
  # iulie 23, 2017 at 9:30 am

  Nu as da doi bani pe respectivul manifest, deoarece istoria si realitatea au demonstrat ca orice constructie in care exista imperiul rus, duce catre saracie,coruptie si pierdere de timp. CCCP este un exemplu concludent, iar benzinaria pe nume Rusia la fel 

  • SaakasBilly
   # iulie 29, 2017 at 2:11 pm

   In „saracie” si in comunism sa dezvoltat romania cum nu a mai facuto in toata istoria ei !! In asa zisa „SARACIE” a iesit din stadiul de tzara subdezvoltata in care au mentinuto „prietenii ” occidentali ,care i-au rezervat doar postura de tzara agrara !! mUE de azi e tot un fel de CCCP ,numai ca suntem din nou o tzara eminamente agrara cu o industrie distrusa ,fara armata si fara industrie militara ,ca nu mai avem nevoie de asa ceva ,deoarece ne-am pierdut complect …SUVERANITATEA !! Toti romanii buni de munca sau cei scoliti aici ,multi pe banii statului roman ,pleaca ca slugi in tzarile imperialiste din occident ,iar in timp romania nu va fi supta doar de bogatiile solului si subsolului ci si de creere si bratze de munca !! Vom fi o tzara de pensionari ,bolnavi si invalizi ,pentru ca cei sanatosi,tineri si destepti ,vor servi interesele tzarilor occidentale !! Tu probabil esti tanar si saturat cu propaganda ricana antiromaneasca ,dar eu am trait vremurile alea si pot sa le compar dincolo de minciuni cacacioase cu astea ….din prezent !! Vom ajunge o populatie si un teritoriu secatuit ,si vom putea sa ne plangem de mila,pen’ca tagma de tradatori care sa inmultit peste masura ne-a vandut aproape MOKA ,ca pe niste gunoaie fara pretz !!

  • M_D_L
   # august 5, 2017 at 4:51 am

   Stai sa vezi cum va arata America peste cativa ani, din cauza diversiunii numita globalizare. Educatie serioasa nu se mai face, in special la liceu (baza pregatirii), productia a fost transferata in Asia, pentru imbogatirea bisnitarilor care vand marfurile in SUA, este somaj si saracie. Va fi nasol, mai ales ca albii vor deveni minoritari.

 14. .ro
  # iulie 24, 2017 at 1:31 pm

  Vedem ce fac rusii in provincia românească numită R.Moldova.Ce alte dovezi mai dorim? 

  • SaakasBilly
   # iulie 29, 2017 at 2:24 pm

   Si ce fac rusii acolo ?? Orice prost poate vedea ca republica Moldova e condusa de un guvern pus impotriva vointei populare prin fel de fel de shmacharii si shoparle !! Guvernul asta nenoroceste economia si finantele tzarii pentru ca e condus de un oligarh sovietic corupt ,care a fost cumparat de ricani !! Moldovenii in bloc nu vreau sa devina teritoriu „ROMANESC” cum spui tu ,ci vreau sa ramana moldoveni cum au fost totdeauna ,si sa nu se casapeasca cu rusii ,cum vreau ricanii ,ci sa fie in buna intelegere si colaborare cu toti vecinii ,nu atzatati mereu impotriva rusilor si in conflict cu ei !! Moldovenii nu vreau sa intre in jocul parshiv si agresiv imperialist al ricanilor ,eu vreau doar pace ,liniste si bunastare ,nu minciunile si promisiunile mincinoase ale ricanilor care promit tuturor „SIGURANTA” in timp ce ii inping in provocari si conflicte cu RUSII !! Moldovenii vreau sa fie o tzara neutra ,suverana ,nu vreau sa fie nici colonie ricana si nici romaneasca !! Ei si-au castigat independentza fatza de rusi si au pierduto imediat fiind infiltrati de se’curitate si de CIA !! Asta se vede acum in moldova ,ca nu li se permite majoritatii moldovenilor sa-si decida soarta ,cum nu li se permite nici Ukrainienilor ,sau celorlalte tzari din spatiul sovietic aflati in aceiasi situatie trista !!

 15. SaakasBilly
  # iulie 29, 2017 at 3:16 pm

  Noi am ajuns sub influentza rusa in urma invaziei trupelor hitleriste romane a teritoriilor rusesti ,ajungand pana la Stalingrad !! Sub imperiul rican suntem de aproape 30 de ani ,dupa o lovitura de stat in care ne-au asasina presedintele legitim al tzarii ,intro asa zisa „revolutie” inscenata ,prin tradatori cumparati de ei !! Rusii au plecat singuri din romania si nu au stat 30 de ani ,cu toate ca era vorba de cel mai cumplit razboi din istoria lumii in care au pierdut zeci de milioane de cetateni rusi si la care si noi romanii an contribuit !! Pe ricani nu ia atacan nimeni ,ei sunt aici doar pentru ca umbrela rusa a disparut !! In toata istoria noastra am fost pashalac otoman  sau colonie nemteasca,frantuzeasca sau ricaneasca ca acum !! Independentza sau suveranitate am avut  doar datorita protectiei si umbrelei ruse !! Sunt curios cand se vor retrage ricanii pe care nu ia invitat nimeni,cu bazele lor militare si rachetele lor atomice din romania,ca asa ceva nu au mai facut in toata istoria lor !! Ei de unde se retrag o fac doar cu picioarele inainte si in pozitie orizontala !! Ce se pare ca uita ricanii „IN MAREA LOR CIVILIZATIE SI PROGRES TEHNOLOGIC”  e ca viatza omului e foarte scurta ,pe care ei in marele lor egoism ,aroganta si cinism ,il risipesc prin uciderea semenilor lor ,pentru dominarea lumii de catre ei !! In toata existenta lor nu s-au ocupat decat de jafuri,crime,genocide si deportari de populatii ca si tatarii ,celebrii pentru aceleasi lucruri !!

 16. M_D_L
  # iulie 29, 2017 at 3:52 pm

  Nu se poate schimba raportul de forte intre puterile nucleare decat prin aparitia unei arme noi, care sa faca inoperabile armele adversarilor. Deocamdata nu e si ramane cum am stabilit. Eu mi-as dori o arma cu teleportare, cu care sa trimit dusmanii (sau bucati din ei) la margine galaxiei. M-as multumi si cu o arma neletala, care sa-i faca sa aiba dureri ca bolnavii de cancer in faza terminala. Sa-i bifez prin computer si sa-i „curentez” putin. Dupa asta toti s-ar linisti, ar merge ca pe sarma.

 17. SaakasBilly
  # iulie 29, 2017 at 6:33 pm

  „Raport de fortze” la „Armele Nucleare ” ?? Pai cu cat are una dintre parti se poate distruge lumea complect de….16 ori !! Deci nu ajunge ?? Sa faci „inoperabila ” lansarea unei rachete trebuie sa ai un supermann,ca sa impiedici pe teritoriul rican aceiasi racheta trebuie sa ai 16 supermani,ca are 16 focoase care coboara cu viteza supersonica !! Ca sa impiedici sa loveasca tot arsenalul nuclear teritoriul rican ,ar trebui ca tot poporul rican sa fie format din supermani ….bine antrenati !! Cu toate acestea ei sunt convinsi ca pot foarte usor anihila un atac atomic ,in momentul in care sa nimeresti un glontz in aer cu un alt glontz e de zeci de ori mai usor decat sa nimeresti cu un proiectil un focos nuclear care zboara cu viteza supersonica sau hipersonica !!! Insa nu e nici macar un caz in istoria omenirii in care un glontz sa fie nimerit  cu un alt glontz !! Eu nu doresc sa fac nimic cu „dushmanii” pentru ca eu nu am asa ceva !! Absolut toti care mi-au facut rau in viatza ,au facuto din inconstientza si am simtit doar compasiune !! Insa precis am facut si eu rau tot din inconstienta !! Omenirea e inca in stadiul ei de copilarie !! Ce e trist e ca are toate sansele sa aibe o moarte infantila si sa nu apuce maturitatea !!

 18. SaakasBilly
  # iulie 29, 2017 at 7:07 pm

  Chiar daca am presupune la absurd ca se gaseste  o contraarma care sa distruga electronica focoaselor, care  declansheaza depasirea mesei critice, prin care se porneste reactia nucleara ,si sa zicem ca ea are eficientza 100% (ceea ce e imposibil),si nici un focos nu explodeaza ,asta inseamna la cantitatea de material radioactiv din arsenalul atomic rus ,ca fermierii ricani nu vor recolta altceva zeci de ani, decat uraniu si plutoniu ,si nu va mai fi nevoie niciodata de iluminare electrica pentru ca toata ricania va fi fosforescenta !! Si binenteles, vor fi primii unde mineritul metalelor radioactive se va face la suprafatza ,de…agricultori si absolut de toate …..vietuitoarele,in felul lor   !! Dar in final va fi pace si liniste …o totala …nemiscare !! Ca sa nu mai spun de vantul si ploaia radioactiva venita de la rusi ,care nu-i asa ,vor fi toti morti la ora aia ,dupa parerea …ricanilor !! Cu noi romanii lucrurile se subinteleg ,nici nu mai puneti intrebari !!Nu e nevoie !!

 19. M_D_L
  # iulie 30, 2017 at 5:34 am

  Te raportezi la tehnologia existenta acum, nu vezi mai departe. Nu ai imaginatie.

 20. SaakasBilly
  # iulie 31, 2017 at 8:26 pm

  Pai tocmai asta e !!Razboaiele niciodata nu s-au castigat cu armele din viitor si cu imaginatie !! Eu ii respect si stimez pe ricani,dar viitorul razboi nu o sa se duca in Star Trek  si nici in razboiul stelelor a lui Ronald Reagen !! Sunt filme SF cu multe seriale foarte frumoase ,unde ni se prezinta o lume a viitorului fascinanta si totusi ireala !! Trebuie sa fi doar specialist in domeniul tehnicii ,nu neaparat fizician ca sa vezi cata naivitate si primitivism e in aceste filme !! Si totusi ele au fost facute pentru prostime si au avut un efect extraordinar asupra ei !! Efectiv cuceririle masive de teritorii din ultimii 30 de ani s-au facut doar prin minciuna ,amenintzari,prin tradatori platiti cu bani si cu acea imagine mincinoasa ,ireala a unei puteri covarsitoare omnipotente si omniprezente !! Tot ce au realizat cu precadere in ultimii treizeci de ani sa facut prin minciuna ,furt ,excrocherie ,shantaj si crima !!Toate lucrurile aparent de proges al lumii s-au facut in folosul lor propriu de dominare parshiva a planetei !! Ce a mai ramas din planurile de razboi spatial a lui Ronald Reagen ?? Dupa cum observam vestitele „NAVETE SPATIALE” care semanau  a Star Trek  sau Star Wars au fost scoase toate din folosinta !! In jurul lor e multa ,foarte multa minciuna ,in ceea ce e vorba de performante ,de folosirea lor !! Daca aselenizarea e o minciuna cat casa ,pentru ca era imposibil la ora aceea o asemenea performanta care si acum e imposibila,si in jurul navetelor sunt foarte multe ambiguitati,deci minciuni,si nu e clar daca au fost utilizate vreodata cu adevarat in felul in care ni sa prezentat noua !! Ramane o mare intrebare ,de ce sa renuntat in final la toate cele cinci din care doua au explodat in aer murind in total 14 astronauti ricani ,si una a aterizat in flacari ,unde e imposibil ca sa fi ramas cineva in viatza daca cineva era la bord ca nici aia nu e sigur !! Concluzia ricana in clipa renuntzarii la ele : „Până când vafi lansată următoarea generaţie de navete spaţiale americane, Rusiava transporta astronauţii americani în capsule Soyuz către SpaţiaSpaţială Internaţională, populată de specialişti din 16 ţări.” asta era in 2011 ,au trecut sase ani de atunci si nimic ,de sase ani rusii ii duc tot acolo ,dupa ce ricanii au bagat in programul spatial numai cu navetele 197 de miliarde de dolari cum se recunoaste oficial ,insa in realitate suma era cel putin dubla !! Cum recunosc si ei :Când Uniunea Sovietică s-a prăbuşit, în 1991, StateleUnite ale Americii au realizat că programul său spaţial a fost oconsecinţă cât se poate de utilă a comunismului, adeclarat Barry.” deci a fost doar de propaganda cu multe minciuni ,pentru a-si atinge scopul de dominare mondiala !! Ceea ce au si reusit ,prin minciuna si manipulare !! E interesant cum tu intrii in acelasi calapod al caruselului minciunilor :”Te raportezi la tehnologia existenta acum, nu vezi mai departe. Nu ai imaginatie” !! Putin zicea ca rusii fac arme mai primitive ,poate mai sumare si ieftine dar cel putin la fel de eficiente ca cele ale ricanilor !! Rusii nu sunt cu bliz,bliz,beculetze,leduletze si sclipici mult ,la care ricanii sunt mari maistrii ,insa sunt foarte pragmatici si foarte eficienti in toate domeniile !! Dar si asta trebuie sa recunoastem ca Satan invinge prin minciuna ,prin manipularea realitatii si asa fac si ricanii !! De exemplu Portavioanele lor enorme,adevarate insule miscatoare de metal .sunt extrem de vulnerabile la un razboi cu fortze care detin arme moderne cum sunt rusii !! Portavioanele vor fi adevarate suporturi subacvatice pentru populatiile de corali !! Ele au fost si sunt perfecte pentru propaganda mincinoasa de cucerire a lumii si chiar lupta cu fortze inapoiate cu tehnologie veche si perimata ,dar doar atat !! Vestitele sisteme de aparare antiracheta la fel ,bune in razboiul propagandistic si da ,sunt foarte buni in razboiul economic ,unde au o gramada de specialist unii chiar distinsi cu premii nobel in economie ,adeca excrocherie porceasca in care tiparesti bani fara nici o acoperire,fara nici o valoare,si in ultima instantza nici nu strica hartia ,ca banii in marea lor majoritate circula virtual inrobind tot globul cu smecheriile si minciunile ricanesti !! La asta sunt buni !! Razboiul real insa e cu totul altceva !! Ca sa vezi „suprematia lor” da ,ai nevoie „sa privesti in viitor,sa vezi mai departe,si sa ai imaginatie ” minciunile nu se prind de realisti,pragmatici ,de cei care pun lucrurile in functiune ,ci doar de visatori si de naivi ,poate si putin necunascatori ai lucrurilor aduse in discutie !!

 21. .ro
  # august 1, 2017 at 11:26 am

  Clovnul Rogozin (vicepremier al unei superputeri) schelalaie de o saptamana ca o tara mica le-a arătat ce e Rusia in regiune-un călcat cu perje.

  • SaakasBilly
   # august 2, 2017 at 7:37 pm

   Sconcsule de  pe pagina de caca punct ro,  tu esti un pshihopat care „schelai” nu de o saptamana ci cam de cand rusia le-a bagat talpa in bot ricanilor care deja veneau cu barcaze sa preia bazele militare ruse din  Crimeea !! Ei uite ca au trecut ceva ani si in ciuda magariilor,golaniilor si minciunilor pi banda ,ricanii nu numai ca nu au preluat Crimeea cu bazele militare rusesti cu care ei controleaza marea neagra,ci au pierdut si cea mai mare fortza militara dupa rusi,din marea neagra si marea mediteraniana ,dupa ce au vrut sa-l inlature pe Erdogan printro lovitura de stat ,zadarnicita de Erdogan cu ajutorul rusilor !! Nu mai spun ca din monolitul statelor musulmane sunite Trumpalau cu prostia si inabilitatea lui a mai rupt unul care a trecut de partea Turcilor!! Si mai important ca orice, dar ascuns meseriash privirilor poporenilor ,ricanii au inceput sa cerseasca si sa fure bani de la colonii prin fel de fel de tertipuri si javra imperiala satanica ricana doar latra fara sa mushte,nu-si mai permite un razboi cu surle si tranbite ,costisitor ,pe spatele unui aparat militar supradimensionat,enorm,si extrem de costisitor care haleshte toate resursele imperiului agresiv si hraparetz !!

 22. .ro
  # august 1, 2017 at 11:29 am

  „CACAT” sa înțeleagă si rusnacii ca sunt mai grei de cap.

 23. SaakasBilly
  # august 2, 2017 at 7:39 pm

  Deci asa te cheama ?? Ai nume de dejectie porcina ??…Boule psihopat !!!

 24. .ro
  # august 4, 2017 at 8:52 pm

  Rusia amenință cu contra sanctiuni economice la cele occidentale La cat sunt de idioți,vor afecta mai mult economia lor ca si data trecuta.

  • .ro
   # august 4, 2017 at 8:55 pm

   Când o iei peste bot de la o provincie mica precum R.Moldova,daca ai putin bun simt bagi capul la cutie si faci ciocul mic.

   • .ro
    # august 4, 2017 at 9:51 pm

    Venezuela,încă o tara aflată sub influența rusească în colaps.Când rusii nu sunt in stare sa aibă economie funcțională acasă,peste granite aduc numai sărăcie si dictaturi.Dar cacatul vrea sa aibă mot!!

  • SaakasBilly
   # august 5, 2017 at 4:29 am

   Nu exista in realitate „contrasanctiuni ” rusesti !! Hai sa fim seriosi ,chestia cu alimentele e si putin hazlie !! Nici denumirea de „sanctiuni ” nu e tocmai corecta pentru ca de pierdut pierd ambele parti in egala masura,indiferent ca e vorba de asa zisele „sanctiuni” sau „contrasanctiuni ” !! Rusii nu participa la isteria asta ricaneasca de octogenari cretini !! Astea nici nu sunt lucruri serioase ,par mespe golanii,neste magarii pe care in afara de ricani nu le mai practica nimeni !! Rusii au redus doar importul unor produse agricole pe care intentionau sa le produca local,ca totusi sa fie un raspuns,insa incet la inistentele partenerilor sa reluat aproape complect importul !! Indiferent cata propaganda mincinoasa circula in toate directiile ,rusia e o piatza de desfacere enorma,impreuna cu fostele state sovietice,unele legate inca de acelasi sistem comercial !! Tzari mici ca Moldova ,sau chiar tzari din spatiul est european inca se bazeaza pe varianta de export spre rusia ,pentru ca occidentul si acum le considera produsele inferioare calitativ si prefera pietile traditionale care asigura calitatea cu care ei s-au obisnuit !! Ricanii lovesc intradevar in proprile lor colonii est europene si in cele fost sovietice infiltrate de CIA !! Nu importa ca lovesc in neste momarlani controlati de CIA sau in Rusia !!

 25. SaakasBilly
  # august 5, 2017 at 7:35 am

  Propaganda asta beshinoasa cu „rusia amenintza” e iarasi o mare minciuna propagata de ricanoshii descreerati spre dezinformarea si mintirea poporeanului !! Rusia nu intentioneaza sa loveasca in propriile legaturi comerciale !! Ar fi absurd si fara sens cum tot absurd si fara sens e si ce fac ricanii!! Sunt legi internationale ,organizatie mondiala a comertului, unde rusia e membra ,si unde pentru a intra i s-au cerut o sumedenie de conditzii stupide ,si acum ricanii ca ei sunt „speciali” le incalca intro veselie ,ca ei au voie !! Pierderea enorma va veni pe latura asta ,a respectarii legilor internationale, care se cer respectate doar de unii, cu discriminare pe fatza,ceea ce nu va mai fi acceptabil si tot eshafodajul de legi care mentinea ordinea mondiala actuala se va prabushii !! De ce ?? Pen’ca imperiul rican a introdus legea mushchiului sau,adeca sa respecte doar ce vrea cand vrea si cum vrea ,daca vrea !! Asa o sa se prabusheasca tot rahatul si va fi haos !! Sa folosesti legile internationale care au luat nastere in timp indelungat si foarte anevoios ,doar in scopurile tale parshive de dominatie mondiala ,fara a avea in realitate respect fatza de nimeni ,in afara de propriile interese imperiale ,e un lucru cumplit de grav ,care nu prevesteste nimic bun !! Rusia poate fi slabita, atat economic,comercial cat si al bunastarii fiecarui cetatean rus ,dar rusii sunt obisnuiti cu asaltul occidentului imperialist si colonialist asupra teritoriilor sale !! Rusia nu trebuie aparata de nimeni ,sunt suficienti de multi pentru asta,si chiar au posibilitatea sa o faca ,insa asaltul imperiului rican,nu e doar asupra rusiei ,ci e impotriva intregii lumi ,care nu intra in planul lor asa zis de :”Globalizare” adeca de ocupatii teritoriale si control politic sau armat !! Imperiul malefic ,mincinos si criminal rican ,nu a inconjurat doar rusia cu trupe si baze militare ,nu a invadat doar rusia cu trupe si tactica militara, cum au facut nazistii lui Hitler ,ci imperiul a imprejmuit cu trupe si baze militare multe alte tzari care nu sunt inca sub ocupatie, si a facut baze militare in toate cele care au devenit coloniile lor sau chiar in tzari cu regimuri politice controlate de CIA !! Imperiul rican e un pericol pentru toata civilizatia umana de pe planeta asta ,deoarece e riscul ca in viitor creerele miliardelor de oameni sa fie manipulate in directia unei sclavii permanente, si  ca orice din sfera umana ,sistemul se va degrada ,ajungand la o adevarata exterminare a umanitatii !!

Leave a Reply

XSLT Plugin by Leo Jiang