2:27 am - marți iulie 25, 2017

Manifestul de la Chişinău

746 Viewed Alexandr Dugin 15 responds
manifestul de la chisinau

Propuneri  geopolitice pentru o lume multipolară 

Noi, participanţii la conferinţa internaţională De la Atlantic la Pacific: pentru un destin comun al popoarelor Eurasiei, intelectuali din Moldova, România, Rusia, Grecia, Franţa, Italia, Serbia, Georgia şi Belgia, adoptăm prezentul Manifest:

 1. După declinul şi dispariţia blocului socialist din Europa de Est la sfârşitul secolului trecut, o nouă viziune geopolitică a Lumii Vechi, în special în relaţiile ei cu America, a devenit de o necesitate stringentă. Asta deoarece inerţia de gândire politică şi lipsa de imaginaţie istorică a actualelor elite occidentale ne-au condus spre concluzia simplistă precum că baza conceptuală a democraţiei liberale de tip occidental, a economiei de piaţă şi dominaţia strategică a Statelor Unite a devenit singura soluţie în faţa noilor provocări. Acest model, pretins universal, ar urma în mod imperios să devină unul valabil pentru întreaga umanitate.
 1. Această nouă viziune asupra lumii este impusă pretutindeni: o lume întreagă trebuie să urmeze paradigma euroatlantică. Un influent grup de reflecţie neo-conservator de la Washington n-a ezitat să utilizeze formula ce exprimă cel mai bine punctul lor de vedere: Imperiul global , unipolar, ce se desfăşoară în mod natural în cercuri concentrice. În centrul său se află ”Nordul bogat” şi sfera occidentalistă, care include teritoriile exterioare precum arhipelagul nipon, Coreea de Sud, Noua Zeelandă şi Australia. Restul lumii, alcătuit din zone ”subdezvoltate” sau ”în curs de dezvoltare” sunt privite ca o vastă periferie menită să evolueze în aceeaşi direcţie, doar că în urma unei întârzieri.
 1. Potrivit acestei viziuni unipolare, Europa este percepută ca o zonă-satelit a Americii de Nord şi un cap de pod continental al ariei anglo-saxone, îndreptat spre spaţiul eurasiatic. Deşi face parte integrantă din Nordul bogat, totuşi Europa nu poate pretinde să-şi asume vreun rol de leadership. În lumina unui astfel de proiect, Europa este percepută ca un instrument al istoriei conduse de America-Lume, şi nu ca un subiect autonom, ea apărând ca o entitate geopolitică privată de orice identitate specifică şi de orice suveranitate autentică. Cea mai mare parte a singularităţilor culturale, confesionale, etnoistorice, moştenirea sa greco-latină şi rădăcinele sale creştine sunt văzute ca fiind deja învechite. Se consideră că partea utilă a moştenirii sale istorice este deja integrată în acest proiect global. Tot restul este eliminat fără drept de apel ca ceva inutil. Europa este decretată drept neglijabilă sub aspect geopolitic, vidată de propria sa substanţă şi privată de orice independenţă reală.
 1. Criza economică a devenit cvazi-permanentă, aceasta fiind însoţită de politici de austeritate dezastruoase şi de planuri ineficiente, ce îşi găsesc în permanenţă justificarea în relaţia cu elitele economice, ceare manifestă un dispreţ din ce în ce mai puţin ascuns faţă de popoare şi faţă de expresia democratică a voinţei acestora. Soarta absurdă, rezervată Greciei şi concentrarea de arme şi de trupe occidentaliste la graniţele Rusiei sunt în egală măsură nişte simptome ale acestei anihilări a Europei şi ale minciunii reprezentate de mondializarea liberală, care promite pace şi prosperitate, dar care în ultima instanţă nu aduce decât război, sărăcie şi instabilitate.
 1. Menţionăm că democraţia şi piaţa liberă nu constituie decât un aspect printre multe altele al contribuţiei istorice europene. Marii europeni, savanţi, politicieni, gânditori şi artişti, au descoperit şi alte căi în materie de organizare politică şi socială. Identitatea Europei este mult mai largă şi mai profundă decât ne-o prezintă pretinşii gânditori anglo-saxoni, un amestec caricatural de ultraliberalism şi fetişism de piaţă.
 1. Europa de azi îşi are propriile sale interese strategice, ce diferă în mod substanţial de interesele talasocratice dominante, dar şi necesităţi extrem de diferite faţă de proiectul mondializării liberale. Astfel, Europa reală (care nu are nimic în comun cu sovietul de la Bruxelles) nu poate fi concepută dictând politicile sau opţiunile sale vecinilor ei din Sud şi din Est.
 1. Aceste consideraţii ne fac pe noi, intelectuali de pe continentul Eurasiatic, preocupaţi profund de destinul nostru colectiv, să ajungem la concluzia că avem o nevoie imperioasă, stringentă, de a construi şi a de milita în favoarea unei viziuni de alternativă asupra lumii în devenire. O lume în care locul, rolul şi misiunea Europei şi a civilizaţiei europene să fie mai bune, mai sigure, eliberate de tutela ideologică sufocantă, inerentă proiectului imperialist al Imperiului talasocratic.
 1. Singura alternativă viabilă în aceste circumstanţe poate fi definită în cadrul unei lumi multipolare. Multipolaritatea acordă dreptul şi libertatea tuturor ţărilor şi ariilor civilizaţionale ale planetei în ansamblu de a se organiza, de a se dezvolta şi de a construi viitorul lor în acord cu propria lor identitate culturală şi istorică. Aceast soclu al libertăţii opţiunilor evolutive şi a accesului la modernitate constituie singura bază fiabilă pentru stabilirea unor relaţii internaţionale juste şi echitabile. Progresul tehnic şi o deschidere crescândă între ţări trebuie să favorizeze dialogul şi prosperitatea între popoare şi naţiuni fără a leza identităţile respective. Diferenţele dintre marile culturi şi civilizaţii nu trebuie să conducă în mod necesar la un dezacord dintre acestea. Asta spre deosebire de retorica simplistă şi discutabilă a câtorva teoreticieni cu o viziune imperialistă precum Bernand Lewis şi Samuel Huntington. Dialogul pe mai multe voci va fi vectorul predilect pentru crearea unei noi ordini mondiale, întemeiate pe cooperare şi pe reconcilierea între culturi, religii şi naţiuni.
 1. În ceea ce priveşte Europa, noi propunem, în calitate de manifestare concretă a abordării multipolare, viziunea echilibrată şi deschisă a unei Europe Mai LargiEuropa Maxima în calitate de concept novator pentru viitoarea dezvoltare a civilizaţiei noastre în dimensiunile ei strategice, sociale, culturale, economice şi geopolitice.
 1. O Europa Maxima vizează spaţiul geopolitic determinat de limitele civilizaţiei europene. Acest model de frontiere ţine de un concept totalmente nou precum este ideea de Stat-civilizaţie. Natura revoluţionară a acestui proiect implică transformări progresive, spre deosebire de delimitările brutale, pe care le-au suferit popoarele supuse arbitrariului de către învingători în perioada când aceştia îşi partajau lumea. În consecinţă, această Europa Maxima, prin natura sa politică şi geopolitică, va fi deschisă interacţiunilor crescânde cu vecinii săi din Vest, din Est şi din Sud.
 1. Civilizaţia europeană are drept fundament istoric creştinismul ce îşi trage seva din grandioasa moştenire greco-latină. Anume creştinismului, în formele lui diverse, îi revine rolul de a garanta respectul şi toleranţa reciprocă, în spaţiul civilizaţional al Europa Maxima, seninătatea materială şi spirituală a diverselor confesiuni prezente de-a lungul istoriei pe continent.
 1. În contextul unei lumi multipolare, această Europa Maxima este în mod firesc înconjurată de alte teritorii mari, fiecare dintre aceştia întemeindu-şi omogenitatea şi unitatea pe afinităţi culturale între diverse naţiuni ce populează teritoriul său. Am putea prevedea, astfel, apariţia unei mari Americi de Nord, a unei mari Eurasii, a unei regiuni similare în Asia-Pacific, în Orientul Mijlociu şi cel Apropiat, iar într-un viitor mai îndepărtat, a unei mari Americi de Sud şi a unei mari Africi.
 1. Noi vedem această Europa Maxima ca pe o putere geopolitică suverană, deţinătoare a unei identităţi culturale afirmate, ce îşi cultivă propriile modele societale şi politice (întemeiate pe principiile vechii tradiţii democratice europene şi pe valorile morale ale creştinismului), cu propriile sale capacităţi de apărare (inclusiv nucleare), cu acces strategic la resurse energetice fosile şi la cele noi, precum şi la resursele minelare şi organice. Anume din această perspectivă facem apel către Statele europene, membre ale Alianţei Atlantice, coaliţie agresivă de esenţă anglo-saxonă şi non-europeană, de a se retrage din NATO. Asta înseamnă a părăsi pentru a intra (în vederea satisfacerii necesităţilor de securitate naţională şi internaţională), în alianţe bilaterale sau multilaterale cu Franţa şi Rusia, care sunt garanţii militari istorici ai independenţei europene. Cerem, de asemenea, ca Europa Maxima să-şi restabilească din plin dreptul său suveran de emisie monetară, ceea ce presupune ca toate Statele din regiunea noastră să se retragă din toate tratatele sau organizaţiile internaţionale ce le limitează suveranitatea în domeniul monetar.
 1. Prima ameninţare, căreia trebuie să-i facem faţă. este cea a uniformizării lumii, care implică legea nescrisă a unei creşterii nelimitate, a unei avidităţi dezlănţuite şi a crimei contra independenţei popoarelor ca mod de operare obişnuită a prădătorilor financiari. Este timpul să facem din nou un apel general la toate ţările nealiniate pentru o nouă Conferinţă de la Bandung, având drept obiectiv crearea unei lumi multipolare.
 1. La ora actuală întreprinderile private, precum şi instituţiile publice, se confruntă cu obligaţia de a se plia după norme coercitive, ale căror scop este de a submina suveranitatea naţională şi voinţa popoarelor. Noi trebuie să stabilim, să legiferăm şi să anunţăm pentru întreaga umanitate ansamblul de norme non-coercitive, ale căror concepţie se va baza doar pe principiul general de conformitate cu identitatea naţională, cu legea, cu tradiţiile şi cu alegerea colectivă a fiecărei naţiuni.
 1. Cu cât sistemul financiar şi cel a pieţilor globale sunt mai integrate, mai unificate, supunându-se aceloraşi reguli, cu atât viitoarea criză va fi una mai distructivă şi globală. Pentru a evita o distrugere masivă a bogăţiilor şi un colaps total al activităţii umane, metoda cea mai sigură este de a construi o organizaţie a pieţelor, a sistemelor de compensare, de reglementare şi a sistemelor de informaţii în afara finanţei mondiale anglo-saxone, a dolarului-zeu şi a reţelei bancare a marii finanţe, epicentrul căreia se află la Bâle, în sânul Băncii de Reglementări Internaţionale. Organizaţia tratatului de la Shanghai, precum şi alte organisme internaţionale de aceeaşi natură, sunt invitate să elaboreze baza unui veritabil sistem multipolar, eficient şi stabil, pentru activităţi de finanţare, comerţ, schimburi de bunuri, servicii şi active financiare.
 1. În concluzie, în scopul promovării proiectului Europa Maxima şi a conceptului unei multipolarităţi dinamice, facem apel către diverse forţe politice ale naţiunilor Europei occidentale şi orientale, precum şi către ruşi, către partenerii americani, asiatici şi alţii, cerându-le să acorde, dincolo de opţiunile lor politice şi de diferenţele culturale şi religioase, un sprijin activ pentru această iniţiativă. Facem apel la crearea unor Comitete pentru Europa Maxima, aceste comitete urmând să respingă de la bun început unipolaritatea, să recunoască pericolul crescând al imperialismului anglo-saxon, iar în cazul unor comitete extra-europene, să elaboreze concepte similare pentru fiecare dintre celelalte civilizaţii ce alcătuiesc Omenirea. Activând împreună şi afirmând cu tărie identităţile noastre specifice, vom ajunge să fondăm o lume mai echilibrată, mai dreaptă şi mai bună. O lume pacificată, în care orice cultură, credinţă, tradiţie ori creaţie îşi va găsi locul său legitim.
Provident Romania
Don't miss the stories followReCunoaste adevarul! and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
dugin athos 2

Sensul istoriei

Related posts
15 Responses to “Manifestul de la Chişinău”
 1. Nicu Cohen
  # iulie 11, 2017 at 3:23 am

  Europa Maxima …Imperiul  Roman   sub  conducerea  Vaticanului  in   frunte   cu  Imparatul  Romei  pontifex  maximus   …nihil  novi ..אין כל חדש תחת השמש

  • SaakasBilly
   # iulie 12, 2017 at 8:32 am

   …daca ati spune ceva in sanscrita poate am intelege mai bine, ca ebraica o stim toti !!Cred ca nici in rumaneste nu prea intelege nimeni !! Deci ar trebui totusi  tradus in limba astecilor !!E multa „profunzime” din care rezulta mult…nimic !! In loc sa puneti prostii filozofice cu Dughin ,mai bine ati explica pe limba lui Ion si Vasile adevarul !! Dar cred ca asta ar fi socotit de catre imperiul satanic ,mincinos si criminal ,ca un atac fatzis la asa zisele „valori ”  ale lor ,si ve-ti fi inchisi ca promotori de „FAKE NEWS” !! Pentru ei ADEVARUL  e …….”MINCIUNA” !! Si tatal lor e MAMONA diavolul !!  Stilul lor de viatza se numeste SODOMA si GOMORA !!Iar cizma lor e pe grumazul vostru  ….al „filozofilor” !!

 2. .ro
  # iulie 11, 2017 at 12:05 pm

  PROSTIA MAXIMA…!!!.).).)

 3. SaakasBilly
  # iulie 12, 2017 at 8:11 am

  „PROSTIA MAXIMA…!!!.).).)” e pe fitzuica voastra pestilentiala ,”pagina de caca.ro” !! Si nu e numai „PROSTIE MAXIMA…!!!.).).)” e si ………”DELIR DE SCRIZOFRENIE PARANOIDA  MAXIMA…!!!.).).)”……..UKROPULE NAZIST !! Ati invadat romania cu tampeniile voaste fasciste !! Sunteti bolnavi la cap …..nebunilor indraciti !! Ii muscati de cur pa’ rusi ?? Ca si cainele ala turbat care …..mushca raza de la lanterna ?? ” Succesuri ” …ar zice …EBA !!

 4. M_D_L
  # iulie 13, 2017 at 1:27 pm

  Astea sunt dughineli, gargara. Nodul gordian se dezleaga cu sabia, nu cu unghiile. Rusia nu are mijloacele necesare, si-a destructurat singura capacitatea economica si militara. A pierdut teritorii, populatie, resurse imense (Khazastanul are mari rezerve de uraniu, plus altele), prestigiu. 

 5. SaakasBilly
  # iulie 14, 2017 at 6:45 am

  Da !! Stiu !! Voi faceti propaganda mincinoasa a imperiului rican ,cu asta va ocupati ,nu cu adevarul !!Totusi ,daca rusia e „mica benzinarie” ,”putere regionala ” careia se pregateste ukropia si tzarile baltice sa-i dea peste bot ,de ce e agitatzia si nervozitatea asta ,cu toata propaganda asta mincinoasa …imperiala ?? Zic asta pen’ca da impresia de talpa ruseasca bagata in bot !! Imperiul rican e enorm, e superinarmat ,superbogat,vrea sa cucereasca toata lumea ,dar parca are un bocanc rusesc in mecla !! Nu ai impresia asta ?? La cat se straduiesc ,la averile incomensurabile investite in controlul fiecarui individ de pe planeta asta ,la tot aparatul ultrasofisticat de mintzit ,dezinformat si manipulat ,”mica benzinarie” acea „putere locala” ….sateasca,….catuneasca ,are o talpa asezata pe mecla imperiala ricana !! Eu personal am impresia ca ceva sa schimbat !! Ca cei numiti „mica benzinarie” „catun” si „fomisti ” au placat marele imperiu in planurile lui satanice !! Simturile mele spun ca maidanele …..nu mai merg ,primaverile arabe …..stagneaza ,si pentru prima data imperialii colonialisti simt teama de reversibilitatea acestor procese ,pentru ca dovezile in directia asta au inceput deja sa mijeasca !! Razboiul sconcsos colonialist de dominare a lumii ,are acum un remediu …eficient !!…….rusia  …….. Rusii pentru nazisti sunt ca mangustele pentru cobre !! La prima vedere spui ca nu are nici o sansa in fatza cobrei ,dar incet ,incet ,cu rabdare ,inteligenta si dibacie inascuta …o ucide !! Toata shmecheria e ca sharpele otravitor sa intre in arealul mangustei …si ricanii cam asta fac acum !! Fac ce e in firea lor sa faca !!

 6. SaakasBilly
  # iulie 14, 2017 at 7:01 am

  E curios ca in propaganda ricana doar despre „prabusirea” rusiei se vorbeste ,dar PRABUSIREA IMPERIULUI AMERICAN nu o vede nimeni  ?? Oare toate aceste AMENZI ENORME date bancilor si intreprinderilor mari ,sanctiuni diverse ,nu sunt furturi ?? Nu baga ei mana in buzunarul celorlalti ?? Doar pentru ca ei au buzunarul gol ?? Doar pen’ca ei pot fura…”legal” ?? Toate turneiele astea de cershit ale lui Trump in arabia saudita ,Quatar ,polonia sau romania ,scandalul cu masinile germane ,scandalul cu firmele sud Coreene amendate ,obligarea coloniilor la achizitii fortzate de armament second ,si nu numai ,nu e o forma mascata de cershetorie sau jaf ,a imperiului aflat in realitate in faliment financiar ?? Care se tine inca secret ,pentru ca in realitate se va recunoaste doar cand vor fi secatuite si coloniile ?? Nimeni nu sa gandit ca Trump nu a ajuns intamplator presedinte ?? Ca era nevoie de abilitatea lui de a a scoate imperiul satanic rican  din rahat ?? Oare „problemele” cu rusii nu sunt false „probleme” ?? Oare imperiul nu vrea sa-si mascheze propria prabushire din care spera totusi  sa se redreseze ??

 7. SaakasBilly
  # iulie 14, 2017 at 7:08 am

  Zilele astea apare stirea ca Google a fost amendat cu o suma imensa de europeni ,ca sa nu fie batator la ochi ca doar americanii „amendeaza” !! Si sa dovedit alarma falsa…normal  !! Ca si oamenii lui Basau ,inclusiv Leana lui ,amenintati veshnic cu pushcaria ,dar in realitate doar ceilalti fac …pushcarie !! Toti ceilalti ,care nu sunt cu procuratura si se’curitatea ,executantii ricanilor !! E bine !! Era bine si pe vremea impushcatului daca erai situat in gashca care trebe’ !!

 8. eu
  # iulie 16, 2017 at 9:14 am

  SB vad ca rezisti bine fara sa fii  #rezist !

 9. eu
  # iulie 16, 2017 at 9:25 am

  O vreme am incercat sa nu ma uit la stiri made in ro.,sa nu mai citesc manipularile specifice securistilor si era ok,dar nu te poti rupe de realitatea din aceasta locatie GPS care odata era un stat independent….Cand vezi ce se intampla te ingrozesti,parca am fi un popor in majoritate clonat in laboratoarele securitatii.ONG-urilor sau serviciilor straine,cu o minte stearsa,numai buna de reprogramat.In aceste conditii cum sa urasti o tara vecina care are caracterul si forta de a se opune acestor nemernici?Am ajuns sa aplaudam pe cei care ne distrug fiinta nationala……

 10. .ro
  # iulie 16, 2017 at 8:59 pm

  Ati luat-o in mana cu Trump,v-ati castigat coroana de idioții planetei,ca pana acum erati neincoronati.

 11. SaakasBilly
  # iulie 17, 2017 at 6:02 am

  Mai boule ukran de la pagina de caca.ro,Trumpalaul e al ricanilor ,e stilul ala de criminal patriot cum sunt toti de la republicani ,stilul ala de nero,de incendiator al lumii !! Cu astia nu numai rusii ,dar nimeni de pe lumea asta nu poate face nici un gheshesft !! Pana si asa zisii „preteni”sunt jecmaniti intr-o veselie !! Dar ce sa faca Putin ?? Pe langa prost e bine sa treci fara sa ai treaba cu el !! Ricanii se comporta in stil de mare ….bolovan !! Cel mai elogvent exemplu de prostie e sa nu ai loc de ei ….fara motiv !! Pana si chinejii care nu sunt asa de toleranti ca rusii ,incearca sa evite veshnicele  provocari ricane !!Asa e prostu’ „daca nu e si fudul ,nu e prost destul ” !! Crezi ca in istorie cadeau imperiile daca dadeau exemple de retzinere si intzelepciune ?? Hitler sa aliat cu neshte loaze,cu neshte pagube printre care si ukropii nazisti ,cu care nu a avut nici un folos ,si ricanii tot din cauza asta au probleme acum !!Locul de mascota ,cel de imagine ,se putea insa da unui om integru ,pe placul majoritatii propriilor cetateni !! Cine e de vina ca sistemul ricani e corupt pana in maduva si un miliardar rican a imprumutat pe bani „casa alba” pentru el si familia lui pentru opt ani !! Trumpalaul a fost propus si sustinut de PARTIDUL REPUBLICAN,si ales in alegeri „libere” de POPORUL AMERICAN ,rusii nu puteau avea nici cel mai vag joc de buric in afacerea asta !! Mascota si conducerea in sine  a imperiului ricano-anglo-saxon a fost totdeauna o afacere a celor mai bogate si influiente familii de pe planeta asta ….care se stiu  !! Rusia in schimb e in asediu’ ,impresurata ,cu vaste teritorii pe care le-a pierdut si nu le mai controleaza !! Nu ea e cea care ataca si cauta o confruntare !!Trumpalaul poate fi „OMUL RUSILOR” in cazul in care ar cauta pacea ,asta e intelesul !! Dar a existat vreodata un REPUBLICAN care a facut asa ceva ?? Cel putin o seama de DEMOCRATI au mintit de multe ori ca asta vreau !! OBAMA a si primit PREMIUL NOBEL PENTRU PACE pe MINCIUNA ASTA !! Si la urma urmei daca REPUBLICANII l-au facut presedinte de ce nu-i retrag sustinerea daca e „OMUL RUSILOR” ?? Nu e mai simplu sa-i retraga sustinerea MILIARDARULUI ?? Insa omul A PLATIT si va plati in continuare ,nu ar fi …”cinstit ” intr-un sistem asa de ….corupt !!

 12. .ro
  # iulie 17, 2017 at 10:22 am

  Kaghebei idiotei,tocmai ca Trump nu e omul vostru,dar v-a păcălit si s-a folosit de voi sa ajungă presedinte iar acum luati lovituri direct in muian de tipa botoxul lui Putin.După ce ati ajuns la coada superputerilor acum vreti sistem multipolar sa tineti tucalul Chinei ca de altceva nu sunteti buni.

 13. Stefan
  # iulie 23, 2017 at 9:30 am

  Nu as da doi bani pe respectivul manifest, deoarece istoria si realitatea au demonstrat ca orice constructie in care exista imperiul rus, duce catre saracie,coruptie si pierdere de timp. CCCP este un exemplu concludent, iar benzinaria pe nume Rusia la fel 

 14. .ro
  # iulie 24, 2017 at 1:31 pm

  Vedem ce fac rusii in provincia românească numită R.Moldova.Ce alte dovezi mai dorim? 

Leave a Reply

XSLT Plugin by Leo Jiang